Вартість навчання – Магістри

Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр” у 2020/2021 навчальному році. Вартість вказано у грн. за семестр.

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Форма навчання
Денна Заочна
016 Спеціальна освіта 016.01 логопедія/корекційна освіта 6250 4400
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 6250 4400
022 Дизайн дизайн 10400 5550
035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша- англійська 9685 5200
051 Економіка митна справа 9685 5200
управління персоналом та економіка праці 9685 5200
052 Політологія політологія 9100 4500
053 Психологія психологія 9685 5300
061 Журналістика журналістика 9685 4500
071 Облік і оподаткування облік і аудит 9685 5200
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 9685 5200
фінансово-економічна безпека 9685 5200
073 Менеджмент менеджмент організацій і  адміністрування 9685 5200
управління проектами 9685 5200
075 Маркетинг маркетинг 9685 5200
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 9685 5200
економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 9685 5200
081 Право правознавство 10400 7100
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 9880
122 Комп’ютерні науки системи штучного інтелекту 9100
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 9880 5000
спеціалізовані комп’ютерні системи 9880 5000
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття  рішень в складних системах 7200 4400
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 9100 5000
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 9100 5000
131 Прикладна механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 6000 4400
обладнання та технології ливарного виробництва 6000 4400
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 6000 4400
технології машинобудування 6000 4400
технології та устаткування зварювання 6000 4400
132 Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття 6000 4400
прикладне матеріалознавство 6000 4400
термічна обробка металів 6000 4400
133 Галузеве   машинобудування двигуни внутрішнього згорання 6000 4400
колісні та гусеничні транспортні засоби 6000 4400
металорізальні верстати та системи 6000 4400
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 6000 4400
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 6000 4400
технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 6000 4400
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 6000 4400
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 6000 4400
електричні та електронні апарати 6000 4400
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 6000 4400
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 6000 4400
електротехнічні системи електроспоживання 6000 4400
енергетичний менеджмент 6000 4400
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 6000 4400
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 6000 4400
172 Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 6000 4400
інформаційні мережі зв’язку 6000 4400
радіоелектронні апарати та засоби 6000 4400
радіотехніка 6000 4400
телемедичні та біомедичні системи 6000 4400
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 10075 5300
192 Будівництво та цивільна і інженерія промислове і цивільне будівництво 7400 5300
227 Фізична терапія,  ерготерапія 227.01 фізична терапія/фізична реабілітація 9035 4400
231 Соціальна робота соціальна робота 5600 4400
232 Соціальне забезпечення управління соціальним закладом 5600 4400
241 Готельно-ресторанна  справа готельно-ресторанна справа 9685 5800
242 Туризм туризмознавство 9685 5800
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 7000 4600
275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті)/ транспортні технології (на залізничному транспорті) 6000 4400
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)/ транспортні технології (на автомобільному транспорті) 6000 4400
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 9685 5200
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 9685 5200