Вартість навчання – Магістри

Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр” у 2020/2021 навчальному році. Вартість вказано у грн. за семестр.

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Форма навчання
Денна Заочна
016 Спеціальна освіта 016.01 логопедія/корекційна освіта 6250 4400
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 6250 4400
022 Дизайн дизайн 10985 5550
035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша- англійська 10400 5300
051 Економіка митна справа 10400 5200
управління персоналом та економіка праці 10400 5200
052 Політологія політологія 9750 4500
053 Психологія психологія 10075 5450
061 Журналістика журналістика 10075 4500
071 Облік і оподаткування облік і аудит 10400 5200
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 10400 5200
фінансово-економічна безпека 10400 5200
073 Менеджмент менеджмент організацій і  адміністрування 10400 5200
управління проектами 10400 5200
075 Маркетинг маркетинг 10400 5200
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 10400 5200
економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 10400 5200
081 Право правознавство 11505 6900
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 10985
122 Комп’ютерні науки системи штучного інтелекту 10985
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 10985 5550
спеціалізовані комп’ютерні системи 10985 5550
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття  рішень в складних системах 9685 5300
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 10985 5550
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 10985 5550
131 Прикладна механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 10950 5650
обладнання та технології ливарного виробництва 10950 5650
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 10950 5650
технології машинобудування 10950 5650
технології та устаткування зварювання 10950 5650
132 Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття 9685 5300
прикладне матеріалознавство 10950 5650
термічна обробка металів 10950 5650
133 Галузеве   машинобудування двигуни внутрішнього згорання 10950 5650
колісні та гусеничні транспортні засоби 10950 5650
металорізальні верстати та системи 10950 5650
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 10950 5650
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 10950 5650
технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 10950 5650
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 10950 5650
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 10950 5650
електричні та електронні апарати 10950 5650
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 10950 5650
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 10950 5650
електротехнічні системи електроспоживання 10950 5650
енергетичний менеджмент 10950 5650
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 10950 5650
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 10950 5650
172 Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 10950 5650
інформаційні мережі зв’язку 10950 5650
радіоелектронні апарати та засоби 10950 5650
радіотехніка 10950 5650
телемедичні та біомедичні системи 10950 5650
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 10985 5550
192 Будівництво та цивільна і інженерія промислове і цивільне будівництво 9685 5300
227 Фізична терапія,  ерготерапія 227.01 фізична терапія/фізична реабілітація 9035 4400
231 Соціальна робота соціальна робота 5600 4400
232 Соціальне забезпечення управління соціальним закладом 5600 4400
241 Готельно-ресторанна  справа готельно-ресторанна справа 10075 4600
242 Туризм туризмознавство 10075 4600
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 7400 4600
275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті)/ транспортні технології (на залізничному транспорті) 10950 5650
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)/ транспортні технології (на автомобільному транспорті) 10950 5650
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 10400 5200
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 10400 5200