Прийом до аспірантури


Правила прийому до аспірантури та докторантури до Національного університету «Запорізька політехніка» в 2022 році

I. Загальні положення

I.1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії в НУ «Запорізька політехніка» є ліцензії Міністерства освіти і науки України (Відомості щодо здійснення освітньої діяльності в сфері вищої освіти), Накази Міністерства освіти і науки України, та затверджені ректором НУ «Запорізька політехніка» Правила прийому до університету.

I.2. Фінансування підготовки фахівців за ступенем доктора філософії або доктора наук у НУ «Запорізька політехніка» здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням, за кошти державного бюджету); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав НУ «Запорізька політехніка» на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

I.3. Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки, протягом яких аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, визначеної НУ «Запорізька політехніка» для підготовки доктора філософії з відповідної спеціальності.

I.4. Правила прийому до аспірантури та докторантури затверджуються ректором НУ «Запорізька політехніка» як додаток до Правил прийому до НУ «Запорізька політехніка» в 2022 році та оприлюднюються на вебсайті університету. Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури до НУ «Запорізька політехніка» діють протягом календарного року.

II. Організація прийому до аспірантури НУ «Запорізька політехніка»

II.1. Прийом до аспірантури НУ «Запорізька політехніка» здійснюється за науковими спеціальностями:

 • 052 – політологія;
 • 073 – менеджмент;
 • 076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 081 – право;
 • 105 – прикладна фізика та наноматеріали;
 • 122 – комп’ютерні науки;
 • 124 – системний аналіз;
 • 131 – прикладна механіка;
 • 132 – матеріалознавство;
 • 133 – галузеве машинобудування;
 • 134 – авіаційна та ракетно-космічна техніка;
 • 136 – металургія;
 • 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • 172 – телекомунікації та радіотехніка;
 • 192 – будівництво та цивільна інженерія;
 • 231 – соціальна робота.

III. Вимоги до рівня освіти вступників

III.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до НУ «Запорізька політехніка» приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та вступних іспитів

IV.1. НУ «Запорізька політехніка» розміщує правила прийому до аспірантури на інформаційних стендах відділу аспірантури.

IV.2. Прийом документів, вступні іспити та зарахування для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії на навчання за державним замовленням у НУ «Запорізька політехніка» здійснюється:

 • прийом документів з 01 вересня 2022 р. по 30 вересня 2022 р.;
 • вступні іспити проводяться до 30 вересня 2022 р.;
 • зарахування до аспірантури до 30 вересня 2022 р.

IV.3. Прийом документів, вступні іспити та зарахування для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у НУ «Запорізька політехніка» здійснюється:

 • прийом документів: з 06 червня 2022 р. у декілька сесій;
 • вступні іспити проводяться до 30 грудня 2022 р. у декілька сесій;
 • зарахування до аспірантури: до 31 грудня 2022 р.

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до аспірантури НУ «Запорізька політехніка»

V.1. Заява на участь в конкурсному відборі для здобуття ступеня доктора філософії подається вступником до відділу аспірантури НУ «Запорізька політехніка». Факт кожного подання заяви реєструється в журналі реєстрації заяв безпосередньо під час прийняття заяви.

V.2. Під час подання заяви вступник пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

V.3. До заяви вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • дві фотокартки розміром 3х4 см;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • особовий листок з обліку кадрів (форма П-2ДС);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності).

V.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

V.5. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

VI. Організація і проведення конкурсу

VI.1. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, названих у Правилах прийому, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

VI.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «доктор філософії» до НУ «Запорізька політехніка» зараховуються бали:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) (за 100 бальною шкалою);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною шкалою).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, або іншим дійсним сертифікатом тестів (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
Конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожний вступний іспит помножений на вагові коефіцієнти. Ваговий коефіцієнт вступного іспиту із спеціальності дорівнює 0,7 конкурсного балу. Ваговий коефіцієнт вступного іспиту з іноземної мови – 0,3 конкурсного балу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.
Оцінювання вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови здійснюється за 100-бальною шкалою від 0 до 100 балів. Мінімальне значення кількості балів вступних іспитів, з яким вступник допускається до участі у конкурсі за освітнім ступенем доктора філософії, складає 40 балів.
Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено нижче встановленого цими Правилами рівня, до участі в наступних вступних іспитах та в конкурсному відборі не допускаються.
Повторне складання вступних іспитів не дозволяється. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні для вступу до НУ «Запорізька політехніка» протягом одного календарного року.

VII. Проведення вступних іспитів

 

VII.1. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, затвердженими наказом ректора НУ «Запорізька політехніка», до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії із наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

VIII. Надання рекомендацій для зарахування

VIII.1. Рейтинговий список вступників формується за конкурсним балом від більшого до меншого, за категоріями:

 • вступники, які вступають на навчання за державним замовленням;
 • вступники, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

VIII.2. У межах кожної зазначеної в попередньому пункті категорії рейтинговий список вступників впорядковується згідно п. IX.1 розділу IX.

VIII.3. Особи, які не пройшли за конкурсом на навчання в аспірантурі за державним замовленням, мають право бути зарахованими за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

VIII.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відділу аспірантури НУ «Запорізька політехніка».

IX. Черговість зарахування

IX.1. У разі одержання однакового конкурсного балу за результатами складання вступних іспитів право на зарахування до аспірантури, при рівних інших умовах, мають вступники, які:

 • отримали вищий бал за результатами складання вступного іспиту з наукової спеціальності;
 • мають наукову статтю у виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science;
 • мають патент на винахід або авторське свідоцтво;
 • мають наукову статтю у фаховому виданні України;
 • виступили на міжнародній (всеукраїнській) науковій конференції (підтверджено сертифікатом або іншим документом);
 • є призерами міжнародних студентських олімпіад з фаху; переможцями міжнародних конкурсів наукових робіт (підтверджено дипломом);
 • є призерами всеукраїнських студентських олімпіад з фаху; переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт (підтверджено дипломом);
 • мають рекомендації не менше 2-х відомих вчених в галузі науки;
 • мають вищий середній бал додатку до диплому магістра/спеціаліста.

Право зарахування при рівності набраних балів надається за вищезазначеною послідовністю.

X. Наказ про зарахування

X.1. Накази про зарахування на навчання до аспірантури видаються ректором НУ «Запорізька політехніка».

XI. Прийом до докторантури

Прийом до докторантури НУ «Запорізька політехніка» здійснюється за науковою спеціальністю: 132 – матеріалознавство. Підготовка громадян України в докторантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету України – за державним замовленням;
 • на підставі договорів, укладених НУ «Запорізька політехніка» з юридичними та фізичними особами (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав НУ «Запорізька політехніка» на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

XII. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до докторантури НУ «Запорізька політехніка»

XII.1. Заява на участь в конкурсному відборі для здобуття наукового ступеня доктора наук подається вступником до відділу аспірантури НУ «Запорізька політехніка». Факт кожного подання заяви реєструється в журналі реєстрації заяв безпосередньо під час прийняття заяви.

XII.2. Під час подання заяви вступник пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • документа про раніше здобутий освітній ступінь доктора філософії (кандидата наук), на основі якого здійснюється вступ; копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних.

XII.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію документа про раніше здобутий освітній ступінь доктора філософії (кандидата наук), на основі якого здійснюється вступ;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;
 • дві фотокартки розміром 3х4 см;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • особовий листок з обліку кадрів (форма П-2ДС);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності);
 • копію ідентифікаційного коду.

 

XII.4. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі. Зарахування на навчання до докторантури проводиться наказом ректора на підставі рішення приймальної комісії:

 • до 30 вересня 2022 р. – за державним замовленням;
 • до 31 грудня 2022 р. – за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 


Відділ аспірантури

Завідувач: Третяк Валентина Іванівна
№ приміщення (корпус): 32 (адм. корпус)
Телефон: +38(061)764-27-17