Вартість навчання – Бакалаври

Термін навчання вступників при вступі для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти становить:

  • денна форма навчання – 4 роки;
  • заочна форма навчання – 4 роки.

Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для вступників на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” у 2020/2021 навчальному році. Вартість вказано у грн. за семестр.

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Форма навчання
Денна Заочна
016 Спеціальна освіта 016.01 логопедія/ корекційна освіта 5800 3750
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 5950 3750
022 Дизайн графічний дизайн 8450 4900
дизайн середовища 8450 4900
промисловий дизайн 8450 4900
035 Філологія 035.041 германські мови  та літератури (переклад включно), перша-англійська 8000 4850
051 Економіка митна справа 8000 4250
управління персоналом та економіка праці 8000 4250
цифрова економіка та електронний бізнес 8000 4250
052 Політологія політологія 7500
053 Психологія психологія 7750 4650
061 Журналістика журналістика 7750 4250
зв’язки з громадськістю та діяльність прес-служб 7750
071 Облік і оподаткування облік і аудит 8000 4250
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 8000 4250
фінансово-економічна безпека 8000 4250
073 Менеджмент менеджмент в будівництві 8000 4250
менеджмент організацій і адміністрування 8000 4250
075 Маркетинг маркетинг 8000 4250
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка агропромислових формувань 8000 4250
економіка підприємства 8000 4250
організація торгівлі та комерційна логістика 8000 4250
підприємницька діяльність 8000 4250
081 Право правознавство 8850 5400
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 8450
122 Комп’ютерні науки комп’ютерні науки 8450
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія 8450 4650
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 7450 4450
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 8450 4650
125 Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація    її обробки 8450 4650
131 Прикладна   механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 8450 4650
обладнання та технології ливарного виробництва 8450 4650
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 8450 4650
технології  машинобудування 8450 4650
технології та устаткування зварювання 8450 4650
132 Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття 8450 4650
прикладне матеріалознавство 8450 4650
термічна обробка металів 8450 4650
133 Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання 8450 4650
колісні та гусеничні транспортні засоби 8450 4650
металорізальні верстати та системи 8450 4650
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 8450 4650
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 8450 4650
технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 8450 4650
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 8450 4650
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 8450 4650
електричні та електронні апарати 8450 4650
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 8450 4650
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 8450 4650
електротехнічні системи електроспоживання 8450 4650
енергетичний менеджмент 8450 4650
144 Теплоенергетика промислова і комунальна теплоенергетика 8450 4650
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології екологічні прилади та системи 8450 4650
інтелектуальні мехатронні та роботехнічні системи 8450 4650
промислова автоматика 8450 4650
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 8450 4650
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 8450 4650
172 Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 8450 4650
інформаційні мережі зв’язку 8450 4650
радіоелектронні апарати та засоби 8450 4650
радіотехніка 8450 4650
173 Авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів 8450 4650
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 8450 4450
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 7450 4450
227 Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація 6950
231 Соціальна робота соціальна робота 5600 3900
241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа 7750 4300
242 Туризм туризмознавство 7750 4300
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 6800 4250
275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті)/організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті 8450 4650
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)/ організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті 8450 4650
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 8000 4250
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 8000 4250