Вартість навчання – Бакалаври

Термін навчання вступників при вступі для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти становить:

  • денна форма навчання – 4 роки;
  • заочна форма навчання – 4 роки.

Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для вступників на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” у 2020/2021 навчальному році. Вартість вказано у грн. за семестр.

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Форма навчання
Денна Заочна
016 Спеціальна освіта 016.01 логопедія/ корекційна освіта 5800 3750
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 5950 3750
022 Дизайн графічний дизайн 8000 4500
дизайн середовища 8000 4500
промисловий дизайн 8000 4500
035 Філологія 035.041 германські мови  та літератури (переклад включно), перша-англійська 7450 4600
051 Економіка митна справа 7450 4250
управління персоналом та економіка праці 7450 4250
цифрова економіка та електронний бізнес 7450 4250
052 Політологія політологія 7000
053 Психологія психологія 7450 4650
061 Журналістика журналістика 7450 4250
зв’язки з громадськістю та діяльність прес-служб 7450
071 Облік і оподаткування облік і аудит 7450 4250
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 7450 4250
фінансово-економічна безпека 7450 4250
073 Менеджмент менеджмент в будівництві 7450 4250
менеджмент організацій і адміністрування 7450 4250
075 Маркетинг маркетинг 7450 4250
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка агропромислових формувань 7450 4250
економіка підприємства 7450 4250
організація торгівлі та комерційна логістика 7450 4250
підприємницька діяльність 7450 4250
081 Право правознавство 8000 5050
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 7600
122 Комп’ютерні науки комп’ютерні науки 7000
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія 7600 4000
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 6250 3750
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 7000 4000
125 Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація    її обробки 7000 4000
131 Прикладна   механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 5250 3450
обладнання та технології ливарного виробництва 5250 3450
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 5250 3450
технології  машинобудування 5250 3450
технології та устаткування зварювання 5250 3450
132 Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття 5250 3450
прикладне матеріалознавство 5250 3450
термічна обробка металів 5250 3450
133 Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання 5250 3450
колісні та гусеничні транспортні засоби 5250 3450
металорізальні верстати та системи 5250 3450
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 5250 3450
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 5250 3450
технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 5250 3450
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 5250 3450
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 5250 3450
електричні та електронні апарати 5250 3450
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 5250 3450
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 5250 3450
електротехнічні системи електроспоживання 5250 3450
енергетичний менеджмент 5250 3450
144 Теплоенергетика промислова і комунальна теплоенергетика 5250 3450
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології екологічні прилади та системи 5250 3450
інтелектуальні мехатронні та роботехнічні системи 5250 3450
промислова автоматика 5250 3450
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 5250 3450
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 5250 3450
172 Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 5250 3450
інформаційні мережі зв’язку 5250 3450
радіоелектронні апарати та засоби 5250 3450
радіотехніка 5250 3450
173 Авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів 5250 3450
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 7750 4450
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 6450 4450
227 Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація 6950
231 Соціальна робота соціальна робота 5600 3900
241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа 7450 4300
242 Туризм туризмознавство 7450 4300
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 6800 4250
275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті)/організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті 5250 3450
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)/ організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті 5250 3450
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 7450 4250
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 7450 4250