Аспірантура


Правила прийому до аспірантури та докторантури до Національного університету «Запорізька політехніка» в 2024 році

I. Загальні положення

1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії в НУ «Запорізька політехніка» є ліцензії Міністерства освіти і науки України (Відомості щодо здійснення освітньої діяльності в сфері вищої освіти), Накази Міністерства освіти і науки України, та затверджені вченою радою НУ «Запорізька політехніка» Правила прийому до університету.

2. Прийом на навчання до аспірантури здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року No 261 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 року No 502).

3. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:
вступники, на основі НРК7 – для здобуття ступеня доктора філософії; вступники, на основі НРК8 – для здобуття ступеня доктора наук. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем освіти за спеціальністю 081 Право здійснюється на базі другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право та 293 Міжнародне право.

4. Підготовка в аспірантурі університету за очною (денною, вечірньою) формою навчання здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав НУ «Запорізька політехніка» на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

5. Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки, протягом яких аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, визначеної НУ «Запорізька політехніка» для підготовки доктора філософії з відповідної спеціальності.

6. Правила прийому до аспірантури затверджуються вченою радою НУ «Запорізька політехніка» як додаток до Правил прийому.

II. Прийом до аспірантури

1. Прийом до аспірантури здійснюється за очною (денною, вечірньою) формами навчання за наступними галузями знань і спеціальностями:

05 Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка;

052 – Політологія;

07 Управління та адміністрування
073 – Менеджмент;
076 – Підприємництво та торгівля;

08 Право
081 – Право;

10 Природничі науки
105 – Прикладна фізика та наноматеріали;

12 Інформаційні технології
122 – Комп’ютерні науки;
124 – Системний аналіз;

13 Механічна інженерія
131 – Прикладна механіка;
132 – Матеріалознавство;
133 – Галузеве машинобудування;
134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка;
136 – Металургія;

14 Електрична інженерія
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

17 Електроніка та телекомунікації
172 – Електронні комунікації та радіотехніка;

19 Архітектура та будівництво
192 – Будівництво та цивільна інженерія;

23 Соціальна робота
231 – Соціальна робота;
24 Сфера обслуговування
242 – Туризм і рекреація.

III Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до аспірантури НУ «Запорізька політехніка»

1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови.

2. Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

3. Заява на участь в конкурсному відборі для здобуття ступеня доктора філософії подається вступником в електронному вигляді (якщо це буде передбачено в сервісах ЄДЕБО) або в паперовій формі до відділу аспірантури НУ «Запорізька політехніка». Факт кожного подання заяви реєструється в журналі реєстрації заяв безпосередньо під час прийняття заяви.

4. Вступники в аспірантуру що претендують на місця державного або регіонального замовлення, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність (вважається, що вступник обрав спеціальність (спеціалізацію, освітню програму), яким відповідає найвища пріоритетність серед тих, за якими він отримав право здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету).

5. Під час подання заяви в паперовому вигляді вступник пред’являє оригінали:

 • документу (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ роздруковані результати ЄВІ.


6. До заяви вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу,
 • передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію документа, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • копію диплома магістра (або спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності та Додатка до диплому. Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію диплома, його переклад, завірений в установленому порядку та свідоцтво про його визнання відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 05 травня 2015 року No 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за No 614/27059;
 • три фотокартки розміром 3х4 см;
 • список опублікованих праць, винаходів або дослідницьку пропозицію.


Для осіб, місце проживання яких задекларовано (зареєстровано) на тимчасово окупованій території можливе дистанційне подання документів шляхом надсилання сканованих копій з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

7. Громадяни України, рекомендовані до зарахування на навчання до НУ «Запорізька політехніка», повинні подати до спеціального відділу університету військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних- військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, для призовників-посвідчення про приписку до призивних дільниць), відповідно до пункту 34 організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. No 1487.

8. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

9. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

IV. Строки прийому заяв, конкурсного відбору та вступних іспитів

1. НУ «Запорізька політехніка» розміщує правила прийому до аспірантури на відповідних сторінках сайту університету та інформаційних стендах відділу аспірантури.

2. Прийом заяв, вступні випробування та зарахування для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії на навчання за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб у НУ «Запорізька політехніка» здійснюється:

 • прийом документів з 15 серпня 2024 р. по 30 серпня 2024 р.;
 • вступні випробування проводяться з 02 вересня 2024 р. по 06 вересня 2024 р.;
 • формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням до 9 вересня 2024 року:
 • виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18-00 години 12 вересня 2024 року:
 • зарахування до аспірантури на навчання за державним замовленням до 13 вересня 2024 р., до 30 вересня 2024 року за контрактом.

3. Рішенням приймальної комісії НУ «Запорізька політехніка» може бути оголошена одна або декілька чергових сесій реєстрації заяв вступника на навчання для здобуття ступеня доктора філософії на основі НРК7 за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, відповідні строки конкурсного відбору та зарахування визначаються з дотриманням вимог до вступних випробувань, визначених цими Правилами, в межах дії «Правил прийому до аспірантури і докторантури в 2024 році».

V. Організація і проведення конкурсу

1.Рішення про допуск до складання вступних випробувань до аспірантури виноситься приймальною комісією. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, названих у Правилах прийому, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

2.Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «доктор філософії» до НУ «Запорізька політехніка» зараховуються бали:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) (за 100 бальною шкалою);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною шкалою).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

3. Оцінювання вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови здійснюється за 100-бальною шкалою. Конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожний вступний іспит помножений на вагові коефіцієнти.

Ваговий коефіцієнт вступного іспиту із спеціальності дорівнює0,7 конкурсного балу. Ваговий коефіцієнт вступного іспиту з іноземної мови – 0,3 конкурсного балу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

Програми вступних випробувань розробляються і затверджуються університетом до початку прийому документів.

4. Проведення вступних випробувань передбачає дотримання принципів академічної доброчесності.

5. Вступники, які без поважних причин не з`явилися на вступні іспити у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як незадовільно, особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

VI. Проведення вступних випробувань

Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, затвердженими наказом ректора НУ «Запорізька політехніка», до складу яких включаються доктори та кандидати наук. Вступні випробування можуть проводитися очно або дистанційно (за заявою вступника). До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

VII. Надання рекомендацій для зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за конкурсним балом від більшого до меншого, за категоріями: вступники, які вступають на навчання за державним замовленням; вступники, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

2. У межах кожної зазначеної в попередньому пункті категорії рейтинговий список вступників впорядковується згідно п.1 розділу VIII.

3. Особи, які не пройшли за конкурсом на навчання в аспірантурі за державним замовленням, мають право приймати участь у конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відділу аспірантури НУ «Запорізька політехніка».

VIII. Черговість зарахування

1. У разі одержання однакового конкурсного балу за результатами складання вступних іспитів право на зарахування до аспірантури, при рівних інших умовах, мають вступники, які:

 • отримали більш високий бал за результатами складання вступного іспиту зі спеціальності;
 • мають наукову статтю у виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science;
 • мають патент на винахід або авторське свідоцтво;
 • мають наукову статтю у фаховому виданні України;
 • виступили на міжнародній (всеукраїнській) науковій конференції (підтверджено сертифікатом або іншим документом);
 • є призерами міжнародних студентських олімпіад з фаху; переможцями міжнародних конкурсів наукових робіт (підтверджено дипломом);
 • є призерами всеукраїнських студентських олімпіад з фаху; переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт (підтверджено дипломом);
 • мають міжнародні сертифікати щодо підтвердження рівня знань з іноземної мови (TOEFL, International English Language Testing System, Сambridge English Language Assessment та ін.);
 • мають вищий середній бал додатку до диплому магістра/спеціаліста;
 • мають стаж роботи за фахом не менше 2-х років.
  Право зарахування при рівності набраних балів надається за вищезазначеною послідовністю.

IX. Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання до аспірантури видаються ректором НУ «Запорізька політехніка» на підставі рішення приймальної комісії.

X. Прийом до докторантури

1. Прийом до докторантури НУ «Запорізька політехніка» в 2024 році здійснюється за науковими спеціальностями:

05.02.01 – матеріалознавство;
12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.
Підготовка громадян України в докторантурі університету

здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням;
 • на підставі договорів, укладених НУ «Запорізька політехніка» з юридичними та фізичними особами (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав НУ «Запорізька політехніка» на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

2. До докторантури на конкурсній основі приймаються особи на основі НРК8, які мають наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають ступені вищої освіти) і які мають наукові

результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

3. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Для таких вступників обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього диплома (відповідно до наказу МОН України від 05.05.2015 року No504).

XI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до докторантури НУ «Запорізька політехніка»

1. Заява на участь в конкурсному відборі для здобуття наукового ступеня доктора наук подається вступником до відділу аспірантури НУ «Запорізька політехніка».

Факт кожного подання заяви реєструється в журналі реєстрації заяв безпосередньо під час прийняття заяви.

2. Під час подання заяви вступник пред’являє:

 • документ (один з документів), що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • документ про раніше здобутий освітній ступінь доктора філософії (кандидата наук), на основі якого здійснюється вступ

3. До заяви вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію документа, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів з обраної спеціальності за відповідною формою;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету і має необхідну наукову кваліфікацію, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • дві фотокартки розміром 3х4 см;

 • копію диплома доктора філософії (кандидата наук);

Крім того, вступники мають право подавати додаткові документи, які характеризують їх наукові здобутки:

 • копію атестату про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника).

Для осіб, місце проживання яких задекларовано (зареєстровано) на тимчасово окупованій території можливе дистанційне подання документів шляхом надсилання сканованих копій з накладанням кваліфікованого електронного підпису.