Вартість навчання 2023/2024 — бакалаври

Термін навчання вступників при вступі для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти становить:

  • денна форма навчання — 4 роки
  • заочна форма навчання — 4 роки

Вартість навчання в НУ «Запорізька політехніка» для вступників на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» у 2023/2024 навчальному році. Вартість вказано у гривнях за рік.

Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма)  /може повторювати назву спеціальності/ Вартість одного року навчання, грн. 
Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
 
016 Спеціальна освіта 016.01 логопедія/ корекційна освіта 16000 11200
017 Фізична культура і спорт фітнес і рекреація 17000 11900
фізичне виховання 17000 11900
022 Дизайн графічний дизайн 21400 14980
дизайн середовища 21400 14980
промисловий дизайн 21400 14980
035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська 21400 14980
051 Економіка міжнародна економіка та економічна безпека 21400 14980
управління персоналом та економіка праці 21400 14980
митна справа  21400 14980
цифрова економіка та електронний бізнес 21400 14980
052 Політологія політологія 17500
053 Психологія психологія 20000 14000
061 Журналістика журналістика 20500 14350
071 Облік і оподаткування облік і аудит 21400 14980
072 Фінанси,  банківська справа, страхування та фондовий ринок фінанси і кредит 21400 14980
фінансово-економічна безпека 21400 14980
073 Менеджмент управління проєктами 21400 14980
менеджмент організацій і адміністрування 21400 14980
075 Маркетинг маркетинг 21400 14980
076 Підприємництво та торгівля  економіка підприємства 21400 14980
економіка бізнесу 21400 14980
підприємництво 21400 14980
організація торгівлі та комерційна логістика 21400 14980
081 Право правознавство 21400 14980
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 21400
122 Комп’ютерні науки комп’ютерні науки 21400
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія 21400 14980
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 17800 12460
125 Кібербезпека та захист інформації безпека інформаційних і комунікаційних систем 21400 14980
системи технічного захисту інформації, автоматизація  її обробки 21400 14980
131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 16000 11200
технології та устаткування зварювання 16000 11200
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 16000 11200
технології  машинобудування 16000 11200
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 16000 11200
132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 16000 11200
композиційні та порошкові матеріали, покриття 16000 11200
133 Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання 16000 11200
експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів 16000 11200
металорізальні верстати та системи 16000 11200
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 16000 11200
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 16000 11200
авіаційні двигуни та енергетичні установки 16000 11200
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 16000 11200
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 16500 11550
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 16500 11550
обладнання та інформаційні технології енергоємних виробництв 16500 11550
електричні та електронні апарати 16500 11550
інженерія відновлювальної енергетики 16500 11550
програмні засоби електричної інженерії 16500 11550
електротехнічні системи електроспоживання 16500 11550
енергетичний менеджмент 16500 11550
144 Теплоенергетика промислова і комунальна теплоенергетика 16500 11550
171 Електроніка пристрої систем силової електроніки та перетворювальної техніки 16000 11200
172 Електронні комунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 16000 11200
радіоелектронні апарати  та засоби 16000 11200
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 16000 11200
інженерія та програмування в радіоелектроніці 16000 11200
173 Авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів 16000 11200
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології   та робототехніка автоматизація, мехатроніка та робототехніка 17000 11900
промислова автоматика 17000 11900
175 Інформаційно-вимірювальні технології інформаційні системи моніторингу та контролю 16000 11200
176 Мікро- та наносистемна   техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 16000 11200
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 21500
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 18000 12600
227 Терапія та реабілітація 227.1 фізична терапія 21000
231 Соціальна робота соціальна робота 17000 14000
241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа 21400 14980
242 Туризм і рекреація туризмознавство 21400 14980
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 20000 14000
275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті)/  організація перевезень  і логістичне управління на залізничному транспорті 17800 12460
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)/  організація перевезень  і логістичне управління на автомобільному транспорті 17800 12460
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 21400 14980
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 21400 14980