Вартість навчання 2023/2024 — магістри

Вартість навчання в НУ «Запорізька політехніка» для вступників на навчання за освітнім ступенем «магістр» у 20220/2023 навчальному році. Вартість вказано у гривнях за рік.

Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма) Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва /може повторювати назву спеціальності/ Денна форма навчання Заочна форма навчання
016 Спеціальна освіта 016.01 логопедія/ корекційна освіта 17000 11900
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 17500 12250
022 Дизайн дизайн 25800 18060
035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 25800 18060
051 Економіка управління персоналом та економіка праці 25800 18060
митна справа 25800 18060
052 Політологія політологія 22000 15400
053 Психологія психологія 24000 16800
061 Журналістика журналістика 24000 16800
071 Облік і оподаткування облік і аудит 25800 18060
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок фінанси і кредит 25800 18060
фінансово-економічна безпека 25800 18060
073 Менеджмент управління проєктами 25800 18060
менеджмент організацій і адміністрування 25800 18060
075 Маркетинг маркетинг 25800 18060
076 Підприємництво та торгівля економіка підприємства 25800 18060
081 Право правознавство 25800 18060
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 25800
122 Комп’ютерні науки системи штучного інтелекту 25800
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 25800 18060
спеціалізовані комп’ютерні системи 25800 18060
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 22000 15400
125 Кібербезпека та захист інформації безпека інформаційних і комунікаційних систем 25800 18060
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 25800 18060
131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 17000 11900
технології та устаткування зварювання 17000 11900
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 17000 11900
технології машинобудування 17000 11900
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 17000 11900
132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 17000 11900
термічна обробка металів 22800 15960
композиційні та порошкові матеріали, покриття 17000 11900
133 Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 17000 11900
двигуни внутрішнього згорання 17000 11900
металорізальні верстати та системи 17000 11900
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 17000 11900
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 17000 11900
технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 17000 11900
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 17000 11900
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання 18000 12600
енергетичний менеджмент 18000 12600
електричні та електронні апарати 18000 12600
електричні машини і апарати 18000 12600
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 18000 12600
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 18000 12600
172 Електронні комунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби 17000 11900
інформаційні мережі зв’язку 17000 11900
радіотехніка 17000 11900
телемедичні та біомедичні системи 17000 11900
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 17000 11900
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка промислова автоматика 18000 12600
176 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 17000 11900
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 26000
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 18500 12950
227 Терапія та реабілітація 227.01 фізична терапія 25000
231 Соціальна робота соціальна робота 18000 16800
232 Соціальне забезпечення управління соціальним закладом 24000
241 Готельно- ресторанна справа готельно-ресторанна справа 25800 18060
242 Туризм і рекреація туризмознавство 25800 18060
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 20500 14350
275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті) / транспортні технології (на залізничному транспорті) 18500 12950
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) /транспортні технології (на автомобільному транспорті) 19000 13300
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 25800 18060
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 25800 18060

Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр”(освітньо-наукові програми) у 2023/2024 навчальному році. Вартість вказано у грн. за рік навчання. Термін навчання два роки

Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма) Вартість одного року навчання, грн. 
Код Назва /може повторювати назву спеціальності/ Денна форма навчання Заочна форма навчання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси 18000
174 Автоматизація, компꞌютерно-інтегровані  технології та робототехніка автоматизація, мехатроніка та робототехніка 18000