Правила прийому

для здобуття вищої освіти в Національному університеті «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» у 2020 році осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

І. Загальні положення

1. Ці Правила прийому (далі – Правила), розроблені відповідно до абзацу п’ятого частини дванадцятої статті 7 Закону України  «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Наказу МОН України  від 24.05.2016  № 560 зі змінами «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України» та визначають особливі умови прийому для здобуття вищої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України.
2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
Заявник – особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання;
освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється згідно з формою, що додається, та підписується особисто.
У цих Правилах термін «тимчасово окупована територія» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
3. Ці Правила визначають особливості прийому для здобуття вищої освіти таких категорій Заявників:
громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;
іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.
Ці Правила поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України після 01 січня у рік вступу.
4. Заявники мають право на:
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;
прийом до закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника);
5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

 ІІ. Організація діяльності

1. Діяльність з реалізації цих Правил організовується в Освітньому Центрі «Крим-Україна» (далі – Центр) в Національному університеті «Запорізька політехніка» (далі – НУ «Запорізька політехніка», університет).
2. Центр створюється на базі Національного університета «Запорізька політехніка, якому Міністерство освіти і науки України надає квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету спільно із загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Запорізької обласної державної адміністрації для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту.
Університет забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу приймальної комісії.
Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та університету не пізніше 01 березня поточного року.
3. Центр:
забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника (відповідальний – уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);
сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний – уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);
організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до університету та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до НУ «Запорізька політехніка» та закладів передвищої освіти у його структурі;
сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку (у разі необхідності – до надання рекомендації для вступу до НУ «Запорізька політехніка» або відмови в її наданні);
сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.
4. Центр працює з 09 червня до 23 жовтня.

ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти

1. Заявники для отримання документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених закладах загальної середньої освіти.
Довідка уповноваженого закладу загальної середньої освіти в довільній формі про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації є підставою для допуску Заявника до вступних випробувань та зарахування до НУ «Запорізька політехніка». Довідка дійсна впродовж трьох місяців і повинна бути замінена на документ про загальну середню освіту та додаток до нього.

ІV. Прийом для здобуття вищої освіти або фахової передвищої освіти

1. Заявник має право вступати до НУ «Запорізька політехніка» для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної середньої освіти до закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в структурі НУ «Запорізька політехніка».
Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до НУ «Запорізька політехніка» або до закладів передвищої освіти в його структурі у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
2. Правила прийому Заявників до НУ «Запорізька політехніка» або закладів передвищої освіти у його структурі відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році (далі – Умови, Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 року № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163, зі змінами (Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020 №591, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 415/34698), та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 30 жовтня 2019 року № 1350, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до правил прийому до цього навчального закладу (далі – Правила прийому).
3. Особливості подання документів Заявником:
документи подаються особисто в письмовій формі;
за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 або 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018-2020 років, з однієї з іноземних мов (англійська, французька, німецька або іспанська) на власний розсуд.
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний заклад в рік вступу);
документ, що посвідчує особу.
У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";
чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;
документ про освіту державного зразка та додаток до нього.
За відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
4. Документи від Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету приймаються до 12.00 години 19 серпня, вступні іспити проводяться до 19 серпня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12.00 години 20 серпня, а зарахування проводиться не пізніше 15.00 години 22 серпня.
Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 13 липня, вступні іспити проводяться до 21 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 23 липня, а зарахування проводиться не пізніше 18:00 години 29 липня.
Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 01 серпня, вступні іспити проводяться до 28 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 03 серпня, а зарахування проводиться не пізніше 12:00 години 05 серпня.
5. Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього бала документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.
Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.
Перелік конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти для вступників Освітнього центру «Крим-Україна» наведено в Таблиці 1 цього додатка до Правил прийому до НУ «Запорізька політехніка» у 2020р., або використовується перелік конкурсних предметів передбачений для вступу на певну спеціальність Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка» у 2020р.
6. Зарахування Заявників на основі повної або базової загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені Умовами прийому.
Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для уповноважених закладів вищої освіти у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.
7. НУ «Запорізька політехніка» оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
8. Зарахування Заявників здійснюється:
на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти або на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття фахової передвищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб – відповідно до Правил прийому до закладу освіти, але не пізніше 23 жовтня;
на заочну форму здобуття вищої або фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету – не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – відповідно до Правил прийому до закладу освіти.
9. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.
Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої/передвищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з закладу освіти.
Заявники можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-2.