Правила прийому

до Національного університету «Запорізька політехніка» у 2020 році осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях

І. Загальні положення
1. Ці Правила прийому (далі – Правила), розроблені відповідно до абзацу п’ятого частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Наказу Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року N 697 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за N 907/29037 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях».
2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
Заявник – особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення), території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), території населених пунктів на лінії зіткнення (далі – Заявник);
освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється Заявником згідно з формою, що додається, та підписується особисто.
3. Ці Правила поширюється також на Заявників, які переселилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях чи з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або з території населених пунктів на лінії зіткнення після 01 січня в рік вступу до навчального закладу.
4. Заявники мають право на:
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;
прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань до НУ «Запорізька політехніка» (з урахуванням вимог пункту 241 частини першої статті 13 Закону України “Про вищу освіту”) або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника);
5. Документи про освіту (освітні документи), видані у населених пунктах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, не визнаються.

ІІ. Організація діяльності

1. Діяльність з реалізації цих Правил організовується в Освітньому Центрі «Донбас-Україна» (далі – Центр) в Національному університеті «Запорізька політехніка» (далі – НУ «Запорізька політехніка», університет).
2. Центр створюється на базі Національного університету «Запорізька політехніка», спільно із закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської, Дніпропетровської та Вінницької обласних державних адміністрацій, Луганської та Донецької обласних військово-цивільних адміністрацій серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цими Правилами випадках. Університет забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу приймальної комісії.
Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та університету.
3. Центр:
забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника;
сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний – уповноважений заклад загальної середньої освіти);
організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до університету, надання рекомендації для вступу (відповідальний – НУ «Запорізька політехніка»);
сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку університету (у разі необхідності – до надання рекомендації для вступу або відмови в її наданні);
сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.
4. Центр працює з 09 червня до 23 жовтня.

ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про повну або базову загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти
1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року N 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за N 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року N 737). 

ІV. Прийом для здобуття вищої освіти або фахової передвищої освіти

1. Заявник має право вступати до НУ «Запорізька політехніка» для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної середньої освіти до закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в структурі НУ «Запорізька політехніка».
2. Правила прийому Заявників до НУ «Запорізька політехніка» або закладів  фахової передвищої освіти у його структурі відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року N 1285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за N 1192/34163 (далі – Умови прийому), та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року N 1350 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за N 49/34332, з урахуванням особливостей, визначених Наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року N 697, затверджуються Вченою радою як додаток до правил прийому до цього закладу освіти (далі – Правила прийому).
3. Особливості подання документів Заявником:
документи подаються особисто в письмовій формі;
свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;
за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 – 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
4. Документи від Заявника для вступу на денну форму здобуття освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 22 серпня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 13 липня.
Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 01 серпня.
5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну підсумкову атестацію, подає до закладу вищої / фахової передвищої освіти документ про освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому.
6. Вступні іспити проводяться університетом до 27 вересня.
Вступні іспити для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету проводяться до 26 серпня.
Вступні іспити для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 21 липня.
Вступні іспити для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 28 липня.
7. Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього бала документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.
Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.
Перелік конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти для вступників Освітнього центру «Донбас-Україна» наведено в Таблиці 1 цього додатка до Правил прийому до НУ «Запорізька політехніка» у 2020р., або використовується перелік конкурсних предметів передбачений для вступу на певну спеціальність Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка» у 2020р.
8. Університет, або заклад  фахової передвищої освіти у його структурі,   оприлюднює рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття вищої або фахової передвищої освіти за кошти державного бюджету за денною формою здобуття освіти у строки, встановлені Умовами прийому.
У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Рейтингові списки оприлюднюються:
при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12:00 години 27 серпня;
при вступі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра а основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12:00 години 03 серпня.
9. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачених Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цих Правилах.
Оригінали документів, які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з закладу вищої освіти.
10. Зарахування Заявників здійснюється:
на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету – 05 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – відповідно до Правил прийому, але не пізніше 23 жовтня
на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету – не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – відповідно до Правил прийому до закладу вищої освіти.